STUDIA I ANALIZY PRZEDPROJEKTOWE

 

• Opracowania geodezyjne

• Badania geotechniczne

• Ekspertyzy techniczne istniejących budynków

• Ekspertyzy techniczne stanu ochrony przeciwpożarowej budynku

• Operat akustyczny

• Badania architektoniczne obiektów zabytkowych lub znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej

• Badania archeologiczne

• Analiza chłonności terenu/ wstępna koncepcja
 

• Doradztwo w zakresie programu, funkcji i możliwości etapowania inwestycji

• Wypis i wyrys oraz analiza miejscowego planu zagospodarowania

• Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy

• Raport środowiskowy

• Decyzja środowiskowa

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY


KONCEPCJA WIELOBRANŻOWA
__0002_1
__0001_2

faza PROJEKTOWA

WIELOBRANŻOWY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

• Uszczegółowienie  projektu koncepcyjnego  niezbędne do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę

• Uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i opinii

• Uzgodnienie projektu z konserwatorem zabytków

• Uzgodnienie  projektu z rzeczoznawcami do spraw ppoż, sanepidu i bhp

• Uzyskanie pozwolenia na budowę

• Projekt techniczny

 

PROJEKT PRZETARGOWY

• Uszczegółowienie rozwiązań zawartych w dokumentacji budowlanej

• Sporządzenie kosztorysów

 

PROJEKT TECHNOLOGII

• Opis procesów technologicznych

• Zestawienie specjalistycznych urządzeń i wyposażenia pomieszczeń

• Wykaz mebli i armatury sanitarnej

 

PROJEKT WNĘTRZ

Projekty aranżacji funkcjonalnej wnętrz

Wizualizacje wybranych pomieszczeń

• Rozwinięcie widoków ścian wybranych pomieszczeń

• Projekt posadzek i ścian – dobór kolorystyki i materiałów

• Projekt sufitów wraz z oświetleniem i elementami wyposażenie teletechnicznego

• Projekt zabudowy stałej i mebli na zamówienie

• Dobór tkanin  zaproponowanych w projekcie

 

PROJEKT ZIELENI

• Inwentaryzacja zieleni istniejącej

• Projekt nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej

• Projekty małej architektury

• Szczegółowy wykaz projektowanych elementów szaty roślinnej

• Wytyczne prac pielęgnacyjnych

faza poPROJEKTOWA / budowa

• PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW MARKETINGOWYCH

• Wykonanie wizualizacji 

PRZYGOTOWANIE KART LOKALINADZORY AUTORSKIE NA BUDOWIE

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
__0000_3