WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU

Obiekt o przeznaczeniu badawczo–naukowo–dydaktycznym wraz z infrastrukturą techniczną oraz miejscami parkingowymi dla studentów i pracowników, przeznaczony na potrzeby Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W skład obiektu, pod nazwą Zintegrowane Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu, wchodzą następujące budynki:

BUDYNEK A – budynek o charakterze badawczo – naukowo – dydaktycznym, mieści katedry i zakłady z pracowniami – laboratoriami specjalistycznymi i salami seminaryjnymi dla studentów. W budynku mieszczą się następujące katedry: Farmakologia Kliniczna z Ośrodkiem Monitorowania Niepożądanych Działań Leków; Technologia Postaci Leku; Analityka Medyczna i Hematologia Laboratoryjna; Biochemia Farmaceutyczna; Chemia Fizyczna; Farmakognozja, Chemia Nieorganiczna; Chemia Analityczna; Technologia Leków i Biotechnologia Farmaceutyczna; Chemia Organiczna.

BUDYNEK B – budynek o charakterze badawczo – naukowo – dydaktycznym, mieści katedry i zakłady z pracowniami – laboratoriami specjalistycznymi i pokojami dydaktyczno – naukowymi. W budynku mieszczą się następujące katedry: Farmakologia Kliniczna z Centrum Badań Klinicznych Leków; Technologia Postaci Leku; Analityka Medyczna i Hematologia Laboratoryjna; Biochemia Farmaceutyczna; Chemia Fizyczna; Farmakognozja; Analiza Elementarna i Badania Strukturalne; Chemia Nieorganiczna; Chemia Analityczna; Technologia Leków i Biotechnologia Farmaceutyczna; Chemia Organiczna.

BUDYNEK C – budynek o charakterze badawczo – naukowo – dydaktycznym, mieści główną część wejściową do obiektu (budynków A, B, C), katedry i zakłady z pracowniami – laboratoriami specjalistycznymi, salami seminaryjnymi dla studentów. W budynku mieszczą się następujące katedry:  Mikrobiologia Laboratoryjna i parazytologia Laboratoryjna; Pracownia Skriningowych Testów Aktywności Biologicznej; Farmacja Przemysłowa; Humanistyczne Nauki Farmacji , Marketing, Farmakoekonomia; Zakład Praktycznej Nauki Zawodu Analityka

W skład pomieszczeń poszczególnych katedr wchodzą: pomieszczenia dydaktyczne, laboratoria – pracownie specjalistyczne i pracownie techniczne wraz z zapleczem (pokoje aparaturowe, pokoje przygotowawczo – wagowe, magazyny podręczne szkła i aparatury, podręczne magazyny chemiczne, myjnie szkła laboratoryjnego itp. Zależnie od specyfiki danej katedry), pomieszczenia dydaktyczno – naukowe, pomieszczenia organizacji procesu dydaktycznego (sekretariaty), pomieszczenia socjalne (pokoje socjalne pracowników, szatnie pracowników i studentów), pomieszczenia sanitarne. Na kondygnacji piwnicy zlokalizowane są: węzeł cieplny, hydrofornia z pompownią ppoż., maszynownia wentylacji i klimatyzacji, główna rozdzielnia obiektowa, serwerownia, centrala telefoniczna, centrala próżni, centrala sprężonego powietrza, przepompownia ścieków, stanowiska dobowego gromadzenia odpadów komunalnych, wtórnych i niebezpiecznych, pomieszczenia dla ekip sprzątających.

BUDYNEK D – budynek zaplecza technicznego – centralny magazyn odczynników chemicznych:

TRAFOSTACJA St – budynek zaplecza technicznego:

Projektowany obiekt cechuje prosta bryła. Ze względu na spełnienie założeń programowych oraz przyjęte powiązania funkcjonalne budynki A, B i C zawarto w jednokubaturowym obiekcie, stanowiącym jedną, klarownie zorganizowaną całość. Obiekt zaplanowano na kształcie litery T, dostosowując obiekt do kształtu działek. Pod względem urbanistycznym obiekt dostosowano również do projektowanego równocześnie Ośrodka Badawczo – Naukowego Dolnośląskiej Farmacji. W bryle obiektu wyróżniono charakterystycznym motywem kolorystycznym główne wejście do obiektu. Zgodnie z zapotrzebowaniem użytkownika, do każdej z katedr możliwe jest zorganizowanie niezależnego wejścia. Ze względu na niepowtarzalność podziału wnętrz na poszczególnych kondygnacjach powstała idea rozwiązania elewacji obiektu (zwłaszcza budynków A, B, C) w postaci nieregularnie rozmieszczonych okien i pasów międzyokiennych o zróżnicowanej kolorystyce.

Lokalizacja: ul. Borowska 211a, Wrocław

Inwestor/Klient: Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, ul. Św. Jana 9, Gniezno

Generalny wykonawca: Budimex s.a.

Rok: 2010